Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym z racji płci, stanowi jeden z fundamentów prawa międzynarodowego oraz jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Postulat równości płci zawarty jest również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Fundamentem zapobiegania dyskryminacji w Fundacji forScience, w tym dyskryminacji na tle płci, są jednak nie tylko obowiązujące przepisy, lecz również głębokie przekonanie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i równe traktowanie, a szeroko rozumiana tożsamość jednostki, w tym tożsamość płciowa, jest kwestią prywatną i – jeśli tylko pozostaje w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym – nie powinna podlegać ocenie ani ingerencji, być przedmiotem dyskryminacji ani afirmacji. Jako taka, nie może też stanowić kryterium podejmowania decyzji. To przekonanie przyświeca zespołowi Fundacji forScience od początku jej działalności.

Stworzony przez zespół forScience Plan Równości i Niedyskryminacji stanowi odpowiedź na formalny wymóg uczestnictwa w programie Horyzont Europa oraz krok, choćby niewielki, w stronę społeczeństwa równych szans i różnorodności.

Punktem wyjścia do Planu Równości i Niedyskryminacji była diagnostyczna analiza sytuacji wyjściowej w Fundacji forScience oraz próba pogodzenia wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zakresu planów równości z ograniczeniami wynikającymi z obecnego kształtu Fundacji i charakteru realizowanych przez nią projektów i przedsięwzięć. Rezultatem jest publiczny dokument określający cele Fundacji forScience w zakresie równości (w tym równości płci) i niedyskryminacji, a także ramy czasowe planowanych działań i zasoby przeznaczone na ich realizację. Plan Równości i Niedyskryminacji stworzony przez Fundację forScience przewiduje sukcesywne zwiększanie świadomości zagadnień równościowych, co z czasem umożliwi efektywniejszy monitoring i bardziej umiejętną interpretację zbieranych danych. Postępy w realizacji Planu oceniane będą na podstawie określonych wskaźników raz do roku, a wyniki tych ocen pozwolą zespołowi forScience precyzować nowe cele, dostosowane do zmieniających się okoliczności. Plan został opracowany na lata 2023–2026, jest on jednak dokumentem otwartym, co oznacza, że jego treść będzie poddawana ewaluacji i aktualizacji, jeśli tylko wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.