Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Fundacja forScience z siedzibą w Toruniu, ul. Przy Skarpie 70/47, 87-100 Toruń.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest drogą korespondencyjną bądź elektroniczną na adres:
       a.  Administrator danych osobowych, Fundacja forScience, ul. Przy Skarpie 70/47, 87-100 Toruń
       b.  biuro@forScience.pl
 3. Przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia niezbędnych procedur w zakresie m.in. rekrutacji uczestników i uczestniczek oraz realizacji projektów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację forScience, realizacji konkursów i zbiórek, zlecania i rozliczania zleconych prac, oraz w celu prowadzenia korespondencji i działalności informacyjnej, promocyjnej i sprawozdawczej w Internecie i innych mediach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w ww. wydarzeniach i/albo nawiązania współpracy z Fundacją forScience.
 5. Powierzone nam dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania powierzonych nam danych osobowych będzie zależny od celu, w jakim dane te zostały zebrane:
       a.  REKRUTACJA DO UDZIAŁU ORAZ UDZIAŁ W PROJEKTACH, KONKURSACH I INNYCH WYDARZENIACH: Dane osobowe osób kandydujących i uczestniczących będą przechowywane do dnia zakończenia i rozliczenia wydarzenia. Relacje z realizacji wydarzenia, zawierające podstawowe dane osobowe (w tym imię, nazwisko i wizerunek) osób uczestniczących, publikowane za ich wiedzą i zgodą na stronach internetowych Fundacji forScience w trakcie i po zakończeniu wydarzenia, będą dostępne bezterminowo. Materiały zawierające wizerunek osób uczestniczących, zarejestrowane podczas realizacji wydarzenia, pozostają w archiwum Fundacji forScience bezterminowo i mogą być wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych publikowanych przez Fundację forScience.
       b.  WSPÓŁPRACA: Dane osobowe, określone w osobnej umowie, przechowywane będą do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy, zgodnie z polskimi przepisami, lub do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, w ramach którego zawarta została umowa, zgodnie z wymaganiami grantodawcy, zależnie od tego, który z terminów ma zastosowanie i/albo jest dłuższy.
 7. Osoba, której dotyczą przechowywane przez Fundację forScience dane osobowe ma prawo dostępu do treści tych danych, prawo ich sprostowania oraz, w zakresie wynikającym z przepisów, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania przez Fundację forScience.
 8. Osobie, której dotyczą przechowywane przez Fundację forScience dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli powierzone przez nią dane są przetwarzane w celach innych niż te, w których zostały powierzone lub jeśli są przetwarzane z naruszeniem prawa.