Celami Fundacji są:

 1. rozwój badań podstawowych i stosowanych poprzez prowadzenie własnych badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych;
 2. prowadzenie badań naukowo-technicznych poprzez inicjowanie, tworzenie, wdrażanie i wspieranie nowoczesnych technologii i nowatorskich rozwiązań oraz metod badawczych w nauce oraz ochronie środowiska;
 3. wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom;
 4. popularyzacja i promocja wiedzy z zakresu nauk określonych w pkt. 1, ochrony środowiska oraz technik badawczych;
 5. działalność dydaktyczna, poszerzająca wiedzę studentów, doktorantów oraz młodzieży szkolnej;
 6. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona środowiska, dobroczynność.

Nasze cele realizujemy przez:

 1. działalność badawczą;
 2. działalność dydaktyczną i edukacyjną;
 3. współdziałanie przy realizacji projektów naukowych i popularnonaukowych z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność;
 4. obsługę projektów naukowych;
 5. edukację podmiotów prowadzących działalność naukową lub gospodarczą oraz osób fizycznych w zakresie metod badawczych i analizy danych;
 6. organizowanie warsztatów i szkoleń;
 7. organizowanie konferencji, seminariów oraz prelekcji naukowych i popularnonaukowych;
 8. upowszechnianie i promowanie osiągnięć polskich odkrywców, wynalazców i naukowców w Polsce i poza jej granicami;
 9. publikację danych, tworzenie biuletynów oraz materiałów edukacyjnych;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej, radiowej, telewizyjnej i multimedialnej oraz współpracę z mediami;
 11. prowadzenie ośrodków naukowo-badawczych;
 12. tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności naukowej;
 13. współpracę z wszelkiego rodzaju instytucjami oraz firmami, mającą na celu realizację celów statutowych Fundacji;
 14. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych celów statutowych Fundacji;
 15. udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
 16. fundowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów, doktorantów oraz naukowców, których praca pośrednio lub bezpośrednio dotyczy nauk przyrodniczych i ochrony środowiska.

Pełna treść Statutu znajduje się tutaj.