Cele i zadania

Celami Fundacji są:

 1. Rozwój badań podstawowych i stosowanych poprzez prowadzenie własnych badań naukowych w obszarze nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych i technicznych;
 2. Prowadzenie badań naukowo-technicznych poprzez inicjowanie, tworzenie, wdrażanie i wspieranie nowoczesnych technologii i nowatorskich rozwiązań oraz metod badawczych w nauce oraz ochronie środowiska;
 3.  Wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom;
 4. Popularyzacja i promocja wiedzy z zakresu nauk określonych w pkt. 1, ochrony środowiska oraz technik badawczych;
 5. Prowadzenie działalności dydaktycznej poszerzającej wiedzę studentów, doktorantów oraz młodzieży szkolnej;
 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona środowiska, dobroczynność.

 

 Nasze cele realizujemy poprzez:

 1. działalność badawczą,
 2. działalność edukacyjną,
 3. działalność dydaktyczną,
 4. współdziałanie przy realizacji projektów naukowych i popularnonaukowych z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność,
 5. obsługę projektów naukowych,
 6.  transfer osiągnięć naukowych do gospodarki,
 7. edukację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność naukową lub osób fizycznych w zakresie metod badawczych i analizy danych,
 8. organizację warsztatów i szkoleń,
 9.  organizowanie konferencji, seminariów oraz prelekcji naukowych i popularnonaukowych,
 10. upowszechnianie i promowanie prac polskich badaczy poza granicami Polski,
 11. publikację danych, tworzenie biuletynów oraz materiałów edukacyjnych,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej, radiowej, telewizyjnej i multimedialnej oraz współpracę z mediami,
 13. prowadzenie ośrodków naukowo-badawczych,
 14. tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności naukowej,
 15. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 16. udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
 17. popieranie inicjatyw zmierzających do celów statutowych Fundacji,
 18. współpracę z wszelkiego rodzaju instytucjami oraz firmami, mającą na celu realizację celów statutowych,
 19. udzielanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów, doktorantów oraz naukowców, których praca pośrednio lub bezpośrednio dotyczy nauk przyrodniczych i ochrony środowiska,
 20. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celów statutowych Fundacji.

 

Pełna treść Statutu znajduje się tutaj.